Warning: Creating default object from empty value in /customers/f/1/d/montessoribjerred.se/httpd.www/hojt/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27 Stadgar för Montessori Bjerred Ekonomisk förening

Stadgar

Foto Kungliga Biblioteket

Foto Kungliga Biblioteket

Stadgar för Montessori Bjerred Ekonomisk förening

Stadgar beslutade stämma 09

§1 Firma

Föreningens firma är Montessori-Bjerred ekonomisk förening.

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma kommun.

§3 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för att under kompetent Montessorilärares ledning, driva förskola, grundskola och fritidshem, enligt Maria Montessoris pedagogik. Medlem deltar i verksamheten genom att deras barn är inskrivna föreningens skolor och fritidshem.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de överenskommelser som träffas mellan föreningen och berörda kommuner och tillståndsgivare.

§4 Medlemskap

Medlem är de vårdnadshavare vars barn har antagits i någon av Föreningens verksamheter.

§5 Medlems åligganden

Medlem skall aktivt främja föreningens ändamål.

Medlem skall utan anmodan erlägga vid var tid gällande avgifter. Avgiften skall erläggas enligt de rutiner som styrelsen fastställer. Vid sent inkommen betalning skall medlemmen erlägga fastställd förseningsavgift.

§6 Insats

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kronor.

Insatsen erläggs som kontant betalning vid erhållande av medlemskapet.

Insatsen återbetalas ej utom i de fall där lagen om ekonomisk föreningar så särskilt stadgar.

§7 Årsavgift

Ordinarie föreningsstämma fastställer årsavgiften som inte får överskrida 500 kronor. Avgiften skall erläggas senast den dag som styrelsen fastställer.

§8 Antagning till skolorna

Separata kölistor för antagning av barn skall finnas för förskolan och grundskolan. Köordningen bestäms av den tidpunkt då familjens anmälningshandlingar har registrerats av föreningen. För antagning till förskoleklass eller grundskolan är vårdnadshavares medlemskap i föreningen inte ett krav.

Beslut om antagning fattas av styrelsen. Sådana beslut kan delegeras till rektor.

§9 Förändring eller uppsägning av plats

Förändring och uppsägning av förskole-, skol- och fritidshemsplats skall ske skriftligen till rektor med tre månaders framförhållning.

Medlem är skyldig att skriftligen informera rektor tre månader i förväg om dess barn flyttar till en annan kommun.

§10 Uteslutning

Medlem som inte iakttar sina stadgeenliga förpliktelser eller som uppsåtligen skadar eller motarbetar Föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Styrelsen har också rätt att utesluta medlem om förutsättningarna för att erhålla bidrag upphör, t.ex. genom att barn flyttar till annan kommun.

Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

Barn till vårdnadshavare som har uteslutits för1orar rätten till plats i Föreningens förskola och fritidshem.

§11 Styrelse

Styrelsen har att verkställa föreningsstämmans beslut, ansvara för Föreningens löpande verksamhet, förvalta Föreningens medel, ansvar för Föreningens räkenskaper samt i övigt tillse att föreningen uppfyller sina ändamål.

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter. Styrelsen väljs på föreningsstämman.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året till dess ordinarie föreningsstämma hållits under efterföljande räkenskapsår. För hälften eller de antal som ligger närmast hälften av ledamöterna respektive suppleanterna upphör mandatperioden vartannat år och för den andra hälften påföljande år.

Avgår ledamot före mandattidens utgång skall ny ledamot utses för återstående del av mandatperioden.

Föreningen skall ha en anställd rektor som skall ansvara för skolans pedagogiska arbete. Denne har rätt att vara adjungerad vid styrelsens sammanträden. Styrelsen äger rätt att adjungera andra lämpliga personer för särskilda uppdrag.

Styrelsearvoden utgår inte.

§12 Styrelsen sammanträden

Föreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden senast sju dagar före utsatt dag. På begäran av en styrelseledamot är ordföranden skyldig att inom en vecka sammankalla styrelsen.

Styrelsen kan sammanträda även utanför Lomma kommun.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter ar närvarande.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Styrelsens beslut skall vara protokollförda. Kopia av protokollet skall anslås för medlemmarnas kännedom på skolorna senast 14 dagar efter sammanträdet.

§13 Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper skall två revisorer utses varav minst en skall vara auktoriserad revisor. Till varje revisor utses en personlig suppleant. Revisorerna utses för ett år i taget på ordinarie föreningsstämma.

§14 Valberedning

Ordinarie föreningsstämma väljer ledamöter till valberedningen för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Antalet ledamöter skall vara minst tre och ledamöterna bör representera de olika skolorna i föreningen. En av ledamöterna skall vara sammankallande.

§15 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen utser.

§16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1/7-30/6.

§ 17 Årsredovisning

Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till Föreningens revisorer överlämna räkenskaper, protokoll, bokslut och förvaltningsberättelse samt de övriga handlingar som revisorerna kräver for att kunna fullgöra sin granskning.

§ 18 Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen eller via e-post samt genom anslag på skolornas anslagstavlor, tidigast fyra veckor före och senast två veckor före utsatt datum. Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen eller via e-post.

All omröstning skall vara öppen. Om medlem så begär skall omröstningen dock vara sluten.

Beslut på stämman fattas med enkel majoritet med utslagsröst för stämmans ordförande vid lika röstetal. Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning.

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstratten kan överlåtas genom skriftlig fullmakt.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande:
 2. Val av mötessekreterare:
 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare:
 4. Stämmans behöriga utlysande:
 5. Fastställande av dagordning och upprättande av röstlängd:
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och bokslut:
 7. Resultat och balansräkning:
 8. Revisorernas granskning:
 9. Fastställande av budget samt årsavgift och månadsavgifter.
 10. Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för bokslutsåret
 11. Val av ny styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Inkomna motioner
 15. Övriga ärenden

§ 19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt balansräkning skall avsättas till reservfonden

§20 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av Föreningens medlemmar eller av Föreningens revisorer. Sådan begäran skall ställas till styrelsen som har att utfärda kallelse, inom fjorton dagar därefter.

Kallelse skall ske skriftligen eller via e-post samt genom anslag på skolornas anslagstavlor tidigast fyra veckor före och senast en vecka före utsatt datum.

§21 Ändring av stadgarna

För ändring av Föreningens stadgar krävs att samtliga röstberättigade är eniga eller att beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall var ordinarie årsstämma. Beslut på den andra stämman skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.

§22 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen skall ske endera med enhälligt beslut av samtliga närvarande röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstamma eller med två tredjedels majoritet av två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma.

Vid Föreningens upplösning skall förekommande kontanta tillgångar, sedan alla skulder och förpliktelser infriats, uppdelas lika mellan Föreningens medlemmar och berörda kommuner.

§ 23 Övrigt

I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

Anställd personal i föreningen har rätt att närvara på föreningsstämman.

 policydokument till stadgar 09 09 alt 2