Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Mål:

 • Att alla elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta.
 • Att arbeta med förebyggande åtgärder.
 • Att elever med specifika behov får adekvat hjälp där man utnyttjar elevens starka sidor och använder kompensatoriska hjälpmedel när sådana behövs.
 • Att individuella åtgärdsprogram med långsiktiga mål och delmål upprättas, samt följs upp och utvärderas kontinuerligt.
 • Att elever med socioemotionella problem ska få ett adekvat stöd och möjlighet att förbättra sin skolsituation.

Metod:

När det har uppmärksammats att ett barn har behov av särkilt stöd ska följande arbetsgång följas. Arbetsprocessen ska kontinuerligt dokumenteras.

 • Barnet observeras i skolan/förskolan och på fritids. Tester görs för att utreda behovet av stödåtgärder.
 • Ansvarig pedagog gör en kartläggning i samråd med vårdnadshavare. Denna redovisas senast på klasskonferensen för rektor.
 • Ansvarig pedagog och/eller specialläraren upprättar ett åtgärdsprogram i samråd med förälder och barn. Ansvarig pedagog leder samtliga möten på den här nivån.
 • Resurser och arbetssätt anpassas för att skapa de bästa förutsättningar att möta barnets behov.
 • Åtgärdsprogram följs upp och utvärderas.
 • Elevvårdsteamet diskuterar vidtagna åtgärder och beslutar om hur man kan gå vidare, samt om ytterligare resurser kan sättas in. Detta kan vara att kalla till elevvårdsmöte alternativt elevhälsoteamskonferens (som leds av rektor) eller att en ansökan om vidare utredning skickas till kommunens resursenhet, externa specialister, BUP mm.

Samtliga vidtagna åtgärder utvärderas kontinuerligt.

Klasskonferens hålls varje termin.

Elevhälsoteamet träffas varje månad och består av rektor, specialpedagog, resurspedagog, kurator och skolsköterska.

Ovanstående process kan sammanfattas enligt följande: uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda och utvärdera.

Kartläggning av elevers särskilda behov

Åk F-2: Alla barn diagnostiseras enligt läsutvecklingsschema (LUS)
Förskoleklass: Screening av elevens språkliga medvetenhet (Bornholmsmodellen) . Resursenheten utför screening av barn boende i Lomma kommun.
Åk 1-5: Kontinuerlig uppföljning i svenska och matematik med hjälp av skolverkets diagnosmaterial ”Språket Lyfter” och ”Diamant”.
Åk 1: Screening läsning och läsutveckling
Åk 2: Läs och skrivfärdigheter SL 60
Matematikscreening Måns och Mi a.
Åk 3: Nationella prov i svenska och matematik. SL 60 eller SL 40 vid behov.
Åk 5: Nationella prov i svenska, engelska och matematik
Åk 6-9: Diagnostisering av elevernas läsförmåga och ordförståelse.
Åk 9: Nationella prov i svenska, engelska, matematik och no

Observandum följs upp av ansvarige lärare eller specialpedagog.

Kartläggningssamtal i F-2, 3-5 och åk 6. Därefter vid behov.

Vi använder dessutom följande tester :

För åk F-6 används DLS- testerna innehållande ordkedjor, läshastighet, stavning, läsförståelse

För åk 7-9 används LS – testerna innehållande ordkedjor, läshastighet, stavning, läsförståelse

För kartläggning av matematiksvårigheter används Adlers test .

Innan vidare utredning av kommunens resursenhet eller annan extern professionell hjälp sker ska ovanstående vara gjort av speciallärare eller annan ansvarig person i elevvårdsteamet.

 

Följande kompensatoriska hjälpmedel finns på skolan:

Stava Rex
Spell Right
Vital
Gustavas ordböcker
Ocr-pennor
Omnipage 16
För träning av arbetsminnet används dataprogrammen
Minneslek och Minneslek Senior.

Ladda ned Handlingsplanen som pdf

Leave a Reply


* Krävs